S T A T U T

 

 

 

 

STOWARZYSZENIA

CHORYCH   NA  ŁUSZCZYCĘ

W   LUBLINIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.  NAZWA,  TEREN  DZIAŁNIA,  SIEDZIBA  I  CHARAKTER   PRAWNY.

 

§ 1.

 

          Stowarzyszenie nosi nazwę : „Stowarzyszenie Chorych na Łuszczycę” i w dalszej części nazwane jest Stowarzyszeniem.

 

§ 2.

 

          Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polski.

          Siedzibą władz naczelnych jest miasto Lublin.

 

§ 3.

 

1.      Stowarzyszenie jest zarejestrowane na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

2.      Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o tym samym lub podobnym zakresie działania.

3.      Zarząd Główny Stowarzyszenia, może powoływać jednostki terenowe-oddziały obejmujące zasięgiem kilka województw. Jednostka terenowa Stowarzyszenia może posiadać osobowość prawną.

4.      Jednostkami terenowymi Stowarzyszenia są oddziały. Do powołania oddziału przez Zarząd Główny wymagany jest wniosek co najmniej 15 osób deklarujących przystąpienie do Stowarzyszenia lub będących jego członkami zwyczajnymi. Tworząc oddział Zarząd Główny określa jego zasięg terytorialny oraz siedzibę.

 

§ 4.

 

          Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

 

§ 5.

 

1.      Stowarzyszenie jest dobrowolnym zrzeszeniem chorych, ich rodziców lub opiekunów oraz ludzi dobrej woli chcących nieść pomoc chorym na łuszczycę.

2.      Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.

 

II.  CELE  I  ŚRODKI  DZIAŁANIA

 

§ 6.

 

          Celem Stowarzyszenia jest:

1.      Wszechstronne działanie na rzecz osób chorych na łuszczycę.

2.      Współdziałanie ze służbą zdrowia w dążeniu do wyeliminowania łuszczycy ze społeczeństwa.

3.      Działanie w kierunku podniesienia wiedzy wśród chorych i ich rodzin na temat łuszczycy.

4.      Wdrażanie współczesnych metod leczenia, szczególnie w warunkach domowych.

5.      Współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami w kraju i za granicą, których celem jest działanie na rzecz ludzi chorych.

6.      Poprawa jakości życia chorych na łuszczycę.

7.      Reprezentowanie chorych i ich rodzin oraz opiekunów, a w szczególności członków Stowarzyszenia w stosunkach z jednostkami służby zdrowia , oświaty i wychowania oraz innymi organizacjami i instytucjami.

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

1.      Organizowanie szkoleń dla chorych, ich rodzin i opiekunów.

2.      Wymianę doświadczeń leczniczo-rehabilitacyjnych między chorymi.

3.      Akcję wydawniczą, przy zachowaniu obowiązujących w tym zakresie przepisów.

4.      Pomoc chorym w uzyskaniu leków.

5.      Pomoc chorym w organizowaniu odpowiedniego wypoczynku (kolonie, wczasy i obozy lecznicze).

6.      Współdziałanie z jednostkami resortu oświaty i wychowania w celu zapewnienia  chorym  opieki  pedagogiczno – psychologicznej  (dla chorych dzieci).

7.      Współdziałanie z jednostkami służby zdrowia w zakresie organizowania opieki nad chorymi.

8.      Rozwijanie działalności popularyzatorsko - informacyjnej również za pośrednictwem środków masowego przekazu.

9.      Prowadzenie działalności gospodarczej w celu zapewnienia Stowarzyszeniu środków finansowych niezbędnych do prowadzenia działalności.

 

 

 

III.  CZŁONKOWIE,  ICH  PRAWA  I  OBOWIĄZKI

 

 

 

§ 7.

 

          Członkowie dzielą się na :

1.      Członków zwyczajnych

2.      Członków wspierających

3.      Członków honorowych

 

§ 8.

 

          Członkiem zwyczajnym może być chory na łuszczycę po ukończeniu 18-go roku życia, rodzice lub opiekunowie dziecka chorego na łuszczycę oraz osoby zainteresowane, przyjęte na podstawie pisemnej deklaracji przez prezydium Zarządu Stowarzyszenia.

 

 

 

§ 9.

 

1.      Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, przyjęta na podstawie pisemnej deklaracji i opłacająca zadeklarowaną składkę.

2.      Członków wspierających przyjmuje prezydium Zarządu Stowarzyszenia .

3.      Członek wspierający – osoba prawna działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem przedstawiciela.

 

§ 10.

 

1.      Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia.

2.      Godność członka honorowego nadaje Zarząd Główny Stowarzyszenia na wniosek Prezydium Zarządu Głównego.

3.      Godność członka honorowego pozbawia Główny Sąd Koleżeński na wniosek Prezydium Zarządu Głównego.

4.      Członkowie zwyczajni, honorowi i wspierający należą organizacyjnie do właściwego oddziału.

 

§ 11.

 

          Członek zwyczajny ma prawo do :

1.      Czynnego i biernego prawa wyborczego.

2.      Współdecydowania o działalności programowej Stowarzyszenia.

3.      Brania udziału w zjazdach, konferencjach oraz innych akcjach organizowanych dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

4.      Korzystanie z pomocy i świadczeń organizowanych przez Stowarzyszenie.

5.      Do posiadania legitymacji członkowskiej i noszenia odznaki organizacyjnej Stowarzyszenia.

 

 

§ 12.

 

          Członek wspierający ma prawo do:

1.      Brania udziału w zjazdach, konferencjach i zebraniach z głosem doradczym.

2.      Korzystanie z wydawnictw Stowarzyszenia.

 

§ 13.

 

          Członek honorowy Stowarzyszenia ma prawo do:

1.      Brania udziału w zjazdach, konferencjach i zebraniach z głosem stanowiącym.

2.      Korzystanie z wydawnictw Stowarzyszenia.

3.      Noszenia odznaki Honorowego Członka.

 

 

 

§ 14.

 

          Obowiązki członka zwyczajnego:

1.      Przestrzeganie postanowień Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

2.      Branie czynnego udziału w realizacji celów Stowarzyszenia.

3.      Uczestniczenie w zebraniach i zjazdach.

4.      Regularne opłacanie składek członkowskich.

 

 

§ 15.

 

1.      Członkostwo zwyczajne Stowarzyszenia ustaje z chwilą:

a)      złożenia pisemnej rezygnacji przez członka Zarządowi Głównemu Stowarzyszenia.

b)      skreślenie przez Zarząd Główny Stowarzyszenia z ewidencji członków za niepłacenie składek członkowskich przez okres 6-ciu miesięcy po uprzednim dwukrotnym pisemnym upomnieniu.

c)      wykluczenie przez Główny Sąd Koleżeński za działalność na szkodę Stowarzyszenia.

2.      Członkowi wykluczonemu przez Główny Sąd Koleżeński przysługuje prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty zawiadomienia o wykluczeniu. Orzeczenie Walnego Zebrania w przedmiocie wykluczenia jest ostateczne.

3.      Członek wykluczony ze Stowarzyszenia do czasu rozpatrzenia odwołania jest zawieszony w prawach członkowskich.

 

 

IV.  WŁADZE  STOWARZYSZENIA

 

 

§ 16.

 

          Władzami Stowarzyszenia są:

1.      Walne Zebranie Członków.

2.      Zarząd Główny.

3.      Główna Komisja Rewizyjna.

4.      Główny Sąd Koleżeński.

 

§ 17.

 

1.      Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa cztery lata.

2.      Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę sama funkcję pełnić nie dłużej niż cztery kadencje.

3.      Wybory do władz odbywać się mogą w sposób tajny lub jawny w zależności od uchwały Walnego Zebrania Członków.

4.      Władze Stowarzyszenia obowiązane są działać po upływie kadencji do czasu ukonstytuowania się nowo wybranych władz.

5.      Ukonstytuowanie się władz winno nastąpić w ciągu 14 dni od dnia ich wyboru.

 

 

§ 18.

 

1.      Zebrania władz Stowarzyszenia są ważne przy obecności przynajmniej połowy ilości członków.

2.      Walne Zebranie Członków jest ważne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

3.      Walne Zebranie Członków zwołane w drugim terminie jest ważne bez względu na ilość obecnych.

4.      Walne Zebranie Członków, o którym mowa jest w ust.3 może odbyć się w tym samym dniu, jeżeli zostało to wyraźnie podane do wiadomości w zawiadomieniach o pierwszym terminie Zebrania.

 

§ 19.

 

          Uchwały władz Stowarzyszenia z wyjątkami określonymi w Statucie zapadają zwykłą większością głosów.

 

§ 20.

 

          Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Głównego Sądu Koleżeńskiego nie mogą jednocześnie być członkami innych władz Stowarzyszenia.

 

§ 21.

 

          W razie ustąpienia członka z władz Stowarzyszenia, władze te mogą dokooptować nowego członka, z tym, że liczba dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

 

 

 

A.     WALNE  ZEBRANIE  CZŁONKÓW

 

 

§ 22.

 

          Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.

 

§ 23.

 

          Walne Zebranie Członków zwoływane jest w terminie do 7 dni od upływu kadencji władz Stowarzyszenia.

 

§ 24.

 

1.      Walne Zebranie Członków jest zwoływane:

a)      na mocy uchwały Zarządu Głównego powziętej większością 2/3 głosów obecnych członków Zarządu Głównego.

b)      na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej.

c)      na wniosek co najmniej 1/3 liczby członków Stowarzyszenia.

2.      Zarząd Główny zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków nie później niż w ciągu 10 dni od daty podjęcia uchwały lub złożenia wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania członków.

 

§ 25.

 

          O terminie, miejscu i porządku dziennym Walnego Zebrania Członków Zarząd Główny zawiadamia członków Stowarzyszenia na co najmniej 7 dni przed terminem Zebrania.

 

§ 26.

 

          W Walnym Zebraniu Członków biorą udział z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni i honorowi Stowarzyszenia. Członkowie wspierający i zaproszeni goście biorą udział w Zebraniu z głosem doradczym.

 

§ 27.

 

          Do wyłącznych kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1.      Podejmowanie uchwał dotyczących działalności Stowarzyszenia.

2.      Rozpatrywanie merytorycznych i finansowych sprawozdań z działalności Stowarzyszenia składanych przez władze Stowarzyszenia.

3.      Udzielanie na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej absolutorium Zarządowi Głównemu.

4.      Wybór i ustalenie ilości członków Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego.

5.      Wprowadzanie zmian w statucie Stowarzyszenia.

6.      Podjęcie wniosku w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia.

 

 

B.  ZARZĄD  GŁÓWNY  STOWARZYSZENIA

 

 

§ 28.

 

1.      Zarząd Główny jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie między walnymi Zebraniami Członków.

2.      Zarząd Główny składa się z członków w ilości ustalonej przez Walne Zebranie Członków.

3.      Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.

 

 

 

 

§ 29.

 

          Zarząd Główny kieruje całością działalności Stowarzyszenia, a w szczególności:

1.      Reprezentuje Stowarzyszenie i działa w jego imieniu.

2.      Zarządza majątkiem i funduszami Stowarzyszenia.

3.      Podejmuje uchwały o nawiązaniu współpracy z organizacjami zagranicznymi i międzynarodowymi oraz określa kierunki i formy współdziałania.

4.      Zwołuje zwyczajne i nadzwyczajne Walne Zebranie Członków.

5.      Zatwierdza plany pracy, plan finansowy oraz sprawozdania tych planów, jak  również bilans.

6.      Składa sprawozdania z działalności Walnemu Zebraniu Członków.

7.      Powołuje i rozwiązuje jednostki terenowe - oddziały, określa zasięg ich działania oraz siedziby.

8.      Koordynuje działalność oddziałów.

 

§ 30.

 

1.      Zarząd Główny wybiera spośród siebie prezesa oraz członków Prezydium.

2.      Członkowie Prezydium wybierają spośród siebie wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.

3.      Sekretarz lub inny członek Prezydium może zostać powołany przez nie na urzędującego członka Zarządu.

4.      Ilość członków Prezydium Zarządu Głównego określa Zarząd Główny.

 

§ 31.

 

          Prezydium Zarządu Głównego kieruje działalnością Stowarzyszenia w okresie między posiedzeniami Zarządu Głównego a w szczególności:

1.      Wykonuje zadania Zarządu Głównego określone w § 29.

2.      Przedkłada Zarządowi Głównemu wnioski o zwołanie Walnego Zebrania Członków.

3.      Opracowuje i przedkłada Zarządowi Głównemu plan pracy, plany finansowe oraz sprawozdania z ich realizacji, jak również bilans Stowarzyszenia.

4.      Ustala wysokość składek członkowskich i wpisowego.

5.      Opracowuje i przedkłada Zarządowi Głównemu do zatwierdzenia dokumenty na walne Zebranie Członków.

6.      Przygotowuje organizację oraz przeprowadza obsługę techniczną posiedzeń Zarządu i Walnego Zebrania Członków.

 

§ 32.

 

          Posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz w miesiącu.

 

 

 

 

 

 

C.     GŁÓWNA  KOMISJA  REWIZYJNA

 

§ 33.

 

1.      Główna Komisja Rewizyjna w składzie członków w ilości ustalonej przez Walne Zebranie Członków jest organem kontroli działalności finansowej.

2.      Główna Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.

 

§ 34.

 

          Do zakresu działania Głównej Komisji Rewizyjnej należy:

1.      Przeprowadzenie raz do roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia, w tym bilansu rocznego oraz przedstawienie Zarządowi Głównemu wyników kontroli i zaleceń pokontrolnych.

2.      Bieżąca kontrola realizacji zadań i uchwał Walnego Zebrania Członków przez władze wszystkich stopni Stowarzyszenia.

3.      Składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swojej działalności oraz oceny działalności Zarządu Głównego.

 

§ 35.

 

1.      Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mają prawo udziału w posiedzeniach Zarządu Głównego i jego Prezydium z głosem doradczym.

2.      Główna Komisja Rewizyjna ma prawo żądać wyjaśnień od władz i członków Stowarzyszenia oraz występować z wnioskami do Zarządu Głównego.

3.      W razie stwierdzenia poważnych nieprawidłowości w działalności Zarządu Głównego, Główna Komisja Rewizyjna ma prawo żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

§ 36.

 

          Posiedzenia Głównej Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb.

 

 

D.    GŁÓWNY  SĄD  KOLEŻEŃSKI

 

§ 37.

 

          Główny Sąd Koleżeński składa się z członków w ilości ustalonej przez Walne Zebranie Członków i wybiera spośród siebie przewodniczącego i sekretarza.

 

§ 38.

 

1. Główny Sąd Koleżeński rozpatruje skargi:

a)      o naruszenie przez członka postanowień Statutu.

b)      o działanie na szkodę Stowarzyszenia.

c)      o niegodne zachowanie podważające dobre imię i autorytet Stowarzyszenia.

d)      na postanowienie o wykluczeniu ze Stowarzyszenia.

 

2. Główny Sąd Koleżeński może orzec następujące kary:

a)      upomnienie.

b)      zawieszenie w prawach członka na czas.

 

c)      wykluczenie z władz Stowarzyszenia.

d)      pozbawienie członkostwa honorowego.

e)      wykluczenie z szeregów członków Stowarzyszenia.

 

3. Od decyzji Głównego Sadu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do    Walnego Zebrania Członków . Postanowione w § 15 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

 

 

 

 

V.  ODDZIAŁY  TERENOWE  I  ICH  WŁADZE

 

 

§ 39.

 

1.      Dla sprawnej realizacji zadań wynikających ze Statutu Zarząd Główny powołuje oddziały wg zasad określonych w § 3, pkt. 4.

2.      Rozwiązanie oddziału następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego.

 

§ 40.

 

          Władzami Oddziału są:

1.      Walny Zjazd Oddziału.

2.      Zarząd Oddziału.

3.      Komisja Rewizyjna Oddziału.

4.      Sąd Koleżeński Oddziału.

 

 

§ 41.

 

1.      Kadencja władz trwa 2 lata.

2.      Członkowie wybrani do władz Oddziału mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez trzy kadencje.

3.      Wybory do władz odbywać się mogą w sposób jawny lub tajny w zależności od uchwały Walnego Zjazdu Oddziału.

4.      Władze Oddziału  obowiązane są działać po upływie kadencji do czasu ukonstytuowania się nowo wybranych władz.

5.      Ukonstytuowanie się władz winno nastąpić w ciągu 14 dni od dnia ich wyboru.

 

 

 

 

§ 42.

 

1.      Zebranie władz Oddziału jest ważne przy obecności połowy ilości członków.

2.      Walny Zjazd Oddziału jest ważny w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

3.      Walny Zjazd Oddziału zwołany w drugim terminie jest ważny bez względu na ilość obecnych.

4.      Walny Zjazd Oddziału może odbyć się w tym samym dniu jeżeli zostało to wyraźnie podane do wiadomości w zawiadomieniach o pierwszym terminie Zjazdu.

 

§ 43.

 

          Uchwały władz Oddziału zapadają zwykłą większością głosów.

 

§ 44.

 

          Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału oraz Sądu Koleżeńskiego Oddziału nie mogą być jednocześnie członkami władz Oddziału.

 

 

§ 45.

 

          W razie ustąpienia członka władz Oddziału, władze te mogą dokooptować nowego członka z tym, że liczba dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

 

 

 

A.     WALNY  ZJAZD  ODDZIAŁU.

 

 

§ 46.

 

          Najwyższą władzą Oddziału jest Walny Zjazd Oddziału.

 

 

§ 47.

 

          Walny Zjazd Oddziału zwoływany jest w do 7 dni od upływu kadencji władz Oddziału.

 

§ 48.

 

1.      Nadzwyczajny Zjazd Oddziału jest zwoływany:

a)      na mocy uchwały Zarządu Oddziału powziętej większością 2/3 głosów obecnych członków Zarządu Oddziału.

b)      na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału.

c)      na wniosek co najmniej 1/3 liczby członków Oddziału.

2.      Zarząd Oddziału  zwołuje Nadzwyczajne Walny Zjazd Oddziału nie później niż w ciągu 10 dni od daty podjęcia uchwały lub złożenia wniosku o zwołanie Walnego Zjazdu Oddziału.

 

§ 49.

 

          O terminie, miejscu i porządku dziennym Walnego Zjazdu Oddziału  Zarząd Oddziału  zawiadamia członków na co najmniej 7 dni przed terminem Zjazdu.

 

 

§ 50.

 

          W Walnym Zjeździe Oddziału biorą udział z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni i honorowi Oddziału. Członkowie wspierający i zaproszeni goście biorą udział w Zjeździe z głosem doradczym.

 

§ 51.

 

          Do wyłącznych kompetencji Walnego Zjazdu Oddziału należy:

1.      Podejmowanie uchwał dotyczących działalności Oddziału.

2.      Rozpatrywanie merytorycznych i finansowych sprawozdań z działalności Oddziału składanych przez władze Oddziału.

3.      Udzielanie na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału absolutorium Zarządowi.

4.      Wybór i ustalenie ilości członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Oddziału.

5.      Podjęcie wniosku w sprawie rozwiązania Oddziału.

 

 

B.     ZARZĄD  ODDZIAŁU

 

§ 52.

 

1.      Zarząd Oddziału jest najwyższą władzą Oddziału w okresie między Walnymi Zjazdami Oddziału.

2.      Zarząd Oddziału składa się z członków w ilości ustalonej przez Walny Zjazd Oddziału.

3.      Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeb.

 

§ 53.

 

          Zarząd Oddziału kieruje całą działalnością Oddziału, a w szczególności:

1.      Reprezentuje Oddział i działa w jego imieniu.

2.      Zarządza majątkiem i funduszami Oddziału.

3.      Zwołuje Zwyczajny i Nadzwyczajny Walny Zjazd Oddziału.

4.      Zatwierdza plan pracy, plan finansowy oraz sprawozdania o realizacji tych planów, jak również bilans Oddziału.

5.      Składa sprawozdanie ze swej działalności Walnemu Zjazdowi Oddziału.

 

§ 54.

 

1.      Zarząd wybiera spośród siebie prezesa oraz członków prezydium.

2.      Członkowie prezydium wybierają spośród siebie wiceprezesa, sekretarza o skarbnika Zarządu Oddziału.

3.      Ilość członków Prezydium określa Zarząd Oddziału.

 

§ 55.

 

          Prezydium Zarządu Oddziału kieruje działalnością Oddziału w okresie między posiedzeniami Zarządu Oddziału, a w szczególności:

1.      Wykonuje zadania Zarządu Oddziału określane w § 53.

2.      Przedkłada Zjazdowi Oddziału wnioski o zwołanie Walnego Zjazdu Oddziału.

3.      Opracowuje i przedkłada Zjazdowi Oddziału plan pracy, plany finansowe oraz sprawozdania z ich realizacji, jak również bilans Oddziału.

4.      Ustala wysokość składek członkowskich i wpisowego oraz nadzoruje odprowadzanie 20 % od składek na konto Zarządu Głównego.

5.      Opracowuje i przedkłada Zjazdowi Oddziału do zatwierdzenia dokumenty na Walny Zjazd Oddziału.

6.      Przygotowuje organizację oraz przeprowadza obsługę techniczną posiedzeń Zarządu Oddziału i Walnego Zjazdu Oddziału.

 

 

C.KOMISJA  REWIZYJNA  ODDZIAŁU.

 

§ 56.

 

1.      Komisja Rewizyjna Oddziału w składzie członków w ilości ustalonej przez Walny Zjazd Oddziału jest organem kontroli działalności finansowej.

2.      Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona przewodniczącego i sekretarza.

 

§ 57.

 

          Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:

1.      Przeprowadzenie raz w roku kontroli całokształtu działalności Oddziału, w tym bilansu rocznego oraz przedstawienie Zarządowi Oddziału wyników kontroli i zaleceń pokontrolnych.

2.      Bieżąca kontrola realizacji zadań i uchwał Walnego Zjazdu Oddziału, przez władze Oddziału.

3.      Składanie Walnemu Zjazdowi Oddziału sprawozdań ze swojej działalności oraz oceny działalności Zarządu Oddziału.

§ 58.

 

1.      Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału mają prawo udziału w posiedzeniach Zarządu Oddziału i jego prezydium z głosem doradczym.

2.      Komisja Rewizyjna Oddziału ma prawo żądać wyjaśnień od władz i członków Oddziału oraz występować z wnioskami do Zarządu Oddziału.

3.      W razie stwierdzenia poważnych nieprawidłowości w działalności Zarządu Oddziału, Komisja Rewizyjna Oddziału ma prawo żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Oddziału.

 

§ 59.

 

          Posiedzenia Komisji Rewizyjnej Oddziału odbywają się w miarę potrzeb.

 

D.SĄD  KOLEŻEŃSKI  ODDZIAŁU

 

§ 60.

 

          Sąd Koleżeński Oddziału składa się z członków w ilości ustalonej przez Walny Zjazd Oddziału i wybiera spośród siebie przewodniczącego i sekretarza.

 

§ 61.

 

1.      Sąd Koleżeński Oddziału rozpatruje skargi:

a)      o naruszenie przez członków postanowień Statutu.

b)      o działanie na szkodę Stowarzyszenia.

c)      o niegodne zachowanie podważające dobre imię i autorytet Stowarzyszenia.

d)      postanowienie o wykluczeniu ze Stowarzyszenia.

 

2.      Sąd Koleżeński Oddziału może orzec następujące kary:

a)      Upomnienie.

b)      zawieszenie w prawach członka na czas.

c)      wykluczenie z szeregów Stowarzyszenia.

d)      pozbawienie członkostwa honorowego.

 

3.      Od decyzji Sądu Koleżeńskiego Oddziału przysługuje odwołanie do  Walnego Zjazdu Oddziału

 

VI.  MAJĄTEK  I  GOSPODARKA FINANSOWA  STOWARZYSZENIA

 

§ 62.

 

          Majątek i fundusze Stowarzyszenia stanowią:

1.      Wpływy ze składek członkowskich i wpisowego.

2.      Wpływy z dotacji.

3.      Środki pochodzące z zapisów i darowizn.

4.      Dochody z działalności gospodarczej.

5.      Inne środki trwałe i środki nietrwałe.

6.      Nieruchomości.

 

 

 

 

§ 63.

 

1.      Do nabywania, zbywania i obciążania majątku trwałego Stowarzyszenia oraz nieruchomości upoważniony jest Zarząd Główny.

2.      Nabywanie, zbywanie i obciążanie nietrwałych przedmiotów majątkowych, zawieranie umów i składanie oświadczeń woli w sprawach majątkowych Stowarzyszenia (za wyjątkiem spraw określonych w ust.1) należy do kompetencji Prezydium Zarządu Głównego.

3.      Zawieranie umów, udzielanie pełnomocnictw i składanie oświadczeń woli w sprawach majątkowych Stowarzyszenia wymaga współdziałania i złożenia podpisów przez prezesa lub jego zastępcę i członka Prezydium Zarządu Głównego.

4.      Dla prowadzenia spraw majątkowych Stowarzyszenia, Prezydium Zarządu Głównego powołać może Głównego Księgowego, który działa w granicach udzielonych mu przez Prezydium pełnomocnictw.

 

 

VII.  ZMIANA  STATUTU  I  ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

 

§ 64.

 

1.      Uchwały w sprawie zmiany Statutu podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów uczestników walnego Zebrania Członków.

2.      Projekt zmian statutowych opracowuje i przedkłada odpowiednia komisja Walnego Zebrania Członków lub Zarząd Główny.

 

§ 65.

 

1.      Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów Walnego Zebrania Członków.

2.      W uchwale o rozwiązaniu Stowarzyszenia zamieszcza się klauzulę o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia.